Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Chi tiết.