Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
Nghị quyết đại hội cổ đông (dự thảo). Chi tiết.
Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Chi tiết.
Tờ trình. Chi tiết.