Nghị quyết gia hạn thời gian trái phiếu chuyển đổi 30-10-2019
Nghị quyết gia hạn thời gian chuyển đổi trái phiếu. Chi tiết.
Thông báo ngày đăng kí cuối cùng. Chi tiết.