Thông báo điều chỉnh thời gian nhận ý kiến cổ đông cổ đông bằng văn bản
Thông báo điều chỉnh thời gian nhận ý kiến cổ đông cổ đông bằng văn bản. Chi tiết.