Tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
- Tờ trình. Chi tiết.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Chi tiết.
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu. Chi tiết.
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ. Chi tiết.