Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2014. Chi tiết.