Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và quyết định bán CN Gành Hào
Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và quyết định bán CN Gành Hào. Chi tiết