Báo cáo tài chính quí 3 riêng và hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính quí 3 riêng. Chi tiết.
Báo cáo tài chính quí 3 hợp nhất. Chi tiết.