Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Chi tiết.