Giải trình báo cáo tài chính 31/12/2008
Giải trình báo cáo tài chính 31/12/2008. Chi tiết