Nghị Quyết đại hội thường niên cổ đông 2009
Nghị Quyết đại hội thường niên cổ đông 2009. Chi tiết