Báo cáo tài chính quí 2 2014
Báo cáo tài chính quí 2 2014. Chi tiết