Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi 2014
Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi 2014.
Mục đích phát hành
Thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn Công ty theo hướng chuyển nợ thành vốn để tăng quy mô
hoạt động của Công ty từ năm 2016.
Mục đích phát hành: Tái cấu trúc nguồn vốn. Chi tiết