Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014. Chi tiết