Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Nghị quyết đại hội cổ đông. Chi tiết.
Biên bản đại hội cổ đông. Chi tiết.