Báo cáo tài chính quí 4 riêng và hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính quí 4 riêng. Chi tiết.
Báo cáo tài chính quí 4 hợp nhất. Chi tiết.