Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 của công ty cổ phần thủy sản bạc liêu
Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Chi tiết.