Quyết định miễn nhiệm và thư từ nhiệm
Quyết định miễn nhiệm và thư từ nhiệm. 
Quyết định miễn nhiệm chi tiết.
Thư từ nhiệm chi tiết.