Họp HDQT phát hành trái phiếu chuyển đổi
Họp HDQT phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Chi tiết: